(cc) Pixabay
              

Nieuwe statistieken over de pensioenen en updates in 5 andere thema’s

NIEUW

  • Arbeidsmarkt: reorganisatie van het thema en invoering van een nieuw subthema “Inkomen uit arbeid”. Dit omvat gegevens over de lonen en nieuwe statistieken over de pensioenen op gemeentelijk niveau.

UPDATES

  • Onderwijs: in Schoolbevolking, update van de tabellen over het Hoger en universitair onderwijs met de resultaten van het academiejaar 2020-2021, update van de tabel over het Volwassenenonderwijs (Nederlandstalig onderwijs), en toevoeging van de Schoolbevolking projecties in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs tegen 2029-2030. Wat de Onderwijsinstellingen betreft zijn alle tabellen aangevuld met de statistieken van het schooljaar 2020-2021.
  • Arbeidsmarkt: update van de Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) op basis van enquêtegegevens in Bevolking op beroepsactieve leeftijd, alsmede van de Werkende beroepsbevolking (EAK) in het subthema Werkende beroepsbevolking met de cijfers voor het jaar 2021. Update van het Aantal arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling met de cijfers voor 2020 in Binnenlandse werkgelegenheid en van het Aantal loontrekkenden (15-64 jaar) naar woonplaats, soort contract en geslacht en van de tabellen over het Thuiswerk met statistieken voor 2021 in Kenmerken van de tewerkstelling.
  • Economie: in het subthema Ondernemingen, toevoeging van de cijfers van het 2020 in de tabellen over het Aantal lokale vestigingseenheden.
  • Onderzoek en technologie: update met de cijfers van 2020 van de tabellen over de Loontrekkende tewerkstelling en lokale vestigingseenheden (RSZ) in de ICT-producerende sectoren en de technologische verwerkende industrie en diensten in Technologie.
  • Overheidsfinanciën: in Financiën van de Brusselse gemeenten, update van alle tabellen van de Begrotingsboekhouding en de Algemene boekhouding van de gemeenten met de statistieken 2020; hetzelfde geldt voor de Begrotingsboekhouding van de OCMW’s in het subthema Financiën van de Brusselse OCMW’s.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: update van de Verkopen van onroerende goederen met de cijfers voor 2021 in Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken.