Photo by Alex Knight on Unsplash
              

9 thema’s bevatten nieuwigheden

In februari worden maar liefst 10 nieuwe statistische tabellen ter beschikking gesteld en in 46 andere worden cijfers bijgewerkt.

NIEUWIGHEDEN

  • Onderzoek en technologie: op het gebied van Onderzoek en ontwikkeling, twee nieuwe tabellen over Innovatieve ondernemingen naar type innovatie en naar grootte die de periode 2004-2016 bestrijken. En in het deel Informatie- en communicatietechnologieën (ICT), cijfers over de Tewerkstelling en de toegevoegde waarde in de hoogtechnologische, gemiddeld technologische of kennisintensieve sectoren voor de jaren 2015 tot 2018.
  • Milieu en Energie: onder Milieu en grondgebied, statistieken over de Emissies van broeikasgassen en de emissies van luchtverontreinigende stoffen over bijna drie decennia (1990-2017) en gegevens van 2019 over het Brussels hydrografisch netwerk.
  • Toerisme en Cultuur: een onderzoek van het Aantal bioscopen volgens het aantal zalen voor de periode 2005-2018.

UPDATES

  • Bevolking: in Loop van de bevolking zijn alle tabellen nu bijgewerkt met de cijfers voor 2018.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: de tabel over de Verloning van werknemers naar plaats van tewerkstelling en sectie en afdeling NACE-BEL (2008) is bijgewerkt in het gedeelte Lonen; hier zijn de resultaten van 2018 toegevoegd en die van de periode 2015-2017 herzien.
  • Arbeidsmarkt: in het subthema Werkloosheid wordt de tabel over de Vergoede werklozen aangevuld met de gegevens van 2019. In Binnenlandse werkgelegenheid worden de cijfers voor 2018 toegevoegd aan de tabellen over de Regionale rekeningen en worden de statistieken voor 2015-2017 herzien. In de tabel over de Tewerkstelling in de openbare instellingen van het Brussels Gewest worden eveneens de statistieken van 2018 opgenomen; die van de periode 2010-2017 worden herzien. En in het deel Kenmerken van de tewerkstelling, bijwerking van de tabellen over de Verloning en het Arbeidsvolume met de gegevens van 2018 en een herziening van die van de periode 2015-2017.
  • Economie: toevoeging van de statistieken van 2018 aan de tabellen van het Bbp en de Toegevoegde waarde; verder zijn de tabellen van de jaren 2015-2017 bijgewerkt aan de kant van de Economische activiteit, terwijl de cijfers van 2017 de tabellen over de Investeringen aanvullen en die van 2015-2016 worden herzien. In het deel Ondernemingen worden de tabellen van het Demografisch verloop van de ondernemingen aangevuld met de gegevens van 2019.
  • Overheidsfinanciën: in Financiën van de Gemeenschappen en Gewesten vullen de statistieken van 2018 de Uitsplitsing van de uitgaven per functie aan en die van de Brutoschuld worden herzien voor het jaar 2016.
  • Milieu en Energie: bijwerking van de tabellen Klimaatbalans, Concentratie van luchtverontreinigende stoffen en Groene ruimten beschermd door natuurwetgeving met de resultaten van 2019 in Milieu en grondgebied, alsook die van de Mogelijk verontreinigde en verontreinigde percelen met de gegevens op 1 februari 2020.
  • Cultuur: bijwerking van het Aantal bioscopen, bioscoopzalen, plaatsen, vertoningen, bezoekers en bruto-ontvangsten met de cijfers van 2018.