Photo by Michal Jarmoluk on Pixabay
              

Nieuwe gegevens binnen 4 thema's

In december werden nieuwe statistieken toegevoegd voor één thema en werden drie thema’s geactualiseerd.

Nieuw

  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in het subthema Fiscale statistiek van de inkomens zijn voor de jaren 2005 tot 2018 twee nieuwe statistieken over het Totaal equivalent belastbaar netto-inkomen van de privéhuishoudens beschikbaar.
    De methodologie voor dit subthema werd ook geactualiseerd.

Updates

  • Arbeidsmarkt: de tabellen betreffende de Regionale tewerkstelling- en werknemersdynamiek en de Regionale tewerkstellings- en werknemersdynamiek voor het BHG per sectie en afdeling NACE-BEL van het subthema Binnenlandse werkgelegenheid werden geactualiseerd met toevoeging van de periode 2018-2019.
  • Overheidsfinanciën: in Financiën van de Brusselse gemeenten werden de tabellen over de Aanvullende belasting op de personenbelasting en over de Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing geactualiseerd met het jaar 2020.
  • Mobiliteit en Vervoer: in Voertuigen en wegennet werd de tabel over het Voertuigenpark per type eigenaar en per gemeente geactualiseerd voor 2019. In het subthema Goederenvervoer werd de tabel Goederenvervoer over binnenwateren en over zee: ladingen, lossingen en transit in het BHG volgens het type goederen herzien voor 2019.