(cc) Pixabay
              

5 thema's bijgewerkt

NIEUW

 • Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand: in het subthema Andere vormen van sociale bijstand werden de tabellen over het Aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) aangevuld met een uitsplitsing van de rechthebbenden naar nationaliteit en positie in het huishouden.

UPDATES

Op de website van het BISA
 

 • Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand: in de onderdelen Tegemoetkomingen voor personen met een handicap en Verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (RVT) werden de gegevens voor 2022 toegevoegd, alsook de cijfers voor 2023 in de tabellen in het onderdeel Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in het subthema Andere vormen van sociale bijstand.
 • Arbeidsmarkt: in het subthema Binnenlandse werkgelegenheid, werden de tabellen over Regionale tewerkstellingsdynamiek (Dynam-Reg) bijgewerkt met de statistieken van 2022.
 • Economie: in het subthema Ondernemingen werden de tabellen bijgewerkt met de gegevens van 2022, voor volgende onderdelen:
  • Aantal btw-plichtige ondernemingen
  • Aantal oprichtingen van ondernemingen en Aantal stopzettingen van ondernemingen
  • Overzichtstabel van demografisch verloop van btw-plichtige ondernemingen
  • Aantal interne immigraties van ondernemingen en Aantal interne emigraties van ondernemingen
  • Overlevingsgraad van ondernemingen naar jaar van oprichting
  • Overlevingsgraad van ondernemingen naar grootteklasse, naar juridische statuut en naar sectie NACE-BEL.
 • Overheidsfinanciën: in Geconsolideerde financiën van de overheden werd de tabel Uitsplitsing van de uitgaven per functie geactualiseerd met cijfers voor 2022.
   

Op de website van de Wijkmonitoring
 

In het subthema Luchtkwaliteit van het thema Milieu werden de indicatoren voor de Concentraties NO2 en de Concentraties fijnstof gereviseerd en aangevuld voor de periode 2018-2022.