U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Juni 2019 - Openbare orde en veiligheid: gemeentelijke prioriteiten in 2017

Juni 2019 - Openbare orde en veiligheid: gemeentelijke prioriteiten in 2017

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker -Uitsplitsing van de gewone ontvangsten en uitgaven van de Brusselse gemeenten

De 19 Brusselse gemeenten, administratieve entiteiten die een belangrijke rol spelen in het leven van de burger, gaven € 1.847 uit en ontvingen € 1.971 per inwoner om hun gewone werking te verzekeren in 2017. Maar waarvoor dienden deze uitgaven en vanwaar kwamen deze inkomsten? Het antwoord vindt u in de onderstaande grafieken!

 

Grafiek 1: Uitsplitsing van de gewone uitgaven van de Brusselse gemeenten in 2017
 

Bron: GOB – Brussel Plaatselijke Besturen (gemeentelijke boekhouding)
 

1/5 van de uitgaven gaat naar administratie en algemene diensten

Meer dan de helft van de uitgaven ging naar de drie belangrijkste posten:

 • 20% voor de administratie en algemene diensten, goed voor in totaal € 377 per inwoner. Ruim 1/3 van dit bedrag dient om het gemeentesecretariaat te financieren en bijna 1/3 is bestemd voor de personeelsdiensten, gebouwen en IT-diensten.
 • 19% gaat naar openbare orde en veiligheid, ofwel € 356 per inwoner. Met het grootste deel van dit bedrag worden de politiezones gefinancierd.
 • 15% gaat naar sociale zekerheid en sociale bijstand, ofwel € 280 per inwoner, hoofdzakelijk voor de financiering van de OCMW’s.


De rest, nog een kleine helft van de uitgaven, wordt aan meer diverse functies besteed:

 • 11% van de totale uitgaven gaat naar onderwijs, ofwel € 197 per inwoner. De uitgaven voor het lager onderwijs, goed voor € 86 per inwoner, zijn dubbel zo hoog als die voor het secundair en kleuteronderwijs samen.

 • 9% dient om volksopvoeding en kunsten te financieren, ofwel € 157 per inwoner. Bijna de helft van dit bedrag wordt aan sport, lichamelijke opvoeding, parken en beplantingen besteed.

 • 6% houdt verband met gezondheid en hygiëne, ofwel € 108 per inwoner. Deze uitgaven dienen vooral om zorg-, desinfectie- en schoonmaakinstellingen te financieren, naast instellingen voor de ophaling en verwerking van huisvuil.

 • 6% gaat naar sociale en familiale bijstand en werk, ofwel € 106 per inwoner, vooral in verband met de financiering van de familiale bijstand.

 • 4% gaat naar communicatie en wegen, ofwel € 73 per inwoner. Het betreft vooral de financiering van infrastructuur en wegen.

 • 3% dient om huisvesting en stedenbouw te financieren, ofwel € 54 per inwoner.

 • Tot slot heeft 8% te maken met de categorie “andere uitgaven”, ofwel € 139 per inwoner. Deze categorie omvat uitgaven in verband met erediensten, handel en industrie, overheidsschulden, belastingen, taksen en verzekeringen, algemene financiering en niet-uitsplitsbare uitgaven.

Om deze uitgaven te kunnen doen, worden de gemeenten gefinancierd. Dat gebeurt met onderstaande middelen.
 

Grafiek 2: Uitsplitsing van de gewone ontvangsten van de Brusselse gemeenten in 2017
 

Bron: GOB – Brussel Plaatselijke Besturen (gemeentelijke boekhouding)
 

Bijna de helft van de ontvangsten bestaat uit fiscale ontvangsten

In 2017 waren de gewone ontvangsten van de 19 Brusselse gemeenten als volgt verdeeld:

 • 49% bestaat uit fiscale ontvangsten, ofwel € 972 per inwoner. Bijna 3/5 van dit bedrag is afkomstig van de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing, 1/5 van de aanvullende belasting op de personenbelasting en bijna 1/5 van lokale belastingen (parkings, uitreiking van administratieve documenten, reclame…).
 • 37% bestaat uit fondsen en subsidies, ofwel € 723 per inwoner. De algemene dotatie die door het Brussels Gewest wordt uitgekeerd aan de 19 gemeenten, vormt 2/5 van de middelen en subsidies.
 • 1% is afkomstig van andere overdrachten, ofwel € 16 per inwoner.
 • 8% bestaat uit ontvangsten voor prestaties, ofwel € 156 per inwoner. Deze inkomsten zijn meer bepaald afkomstig van toegangsrechten, verhuur van vastgoed en tussenkomst van de ouders in de schoolkosten.
 • 5% bestaat uit schuldinkomsten, ofwel € 104 per inwoner.

 

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van Brussel Plaatselijke Besturen, dat ieder jaar de gemeentelijke boekhouding in kaart brengt.

 • De gemeentelijke ontvangsten en uitgaven worden verdeeld:
  • in gewone ontvangsten en uitgaven, die minstens een keer per jaar plaatsvinden in de loop van ieder boekjaar en die de gewone werking en regelmatige ontvangsten van de gemeente verzekeren;
  • in buitengewone inkomsten en uitgaven, die rechtstreekse en duurzame gevolgen hebben voor het belang, de waarde of het behoud van het gemeentelijke erfgoed (bijvoorbeeld: de bouw en verkoop van schoolgebouwen, culturele en administratieve gebouwen).
    

In deze “In de kijker” verwijzen de termen “uitgaven” en “ontvangsten” uitsluitend naar de gewone ontvangsten en uitgaven van de gemeenten, buiten het gesubsidieerde onderwijs. Aangezien het gesubsidieerde onderwijs een overdracht van geld van de Gemeenschappen voor een specifieke uitgave van de gemeenten inhoudt, heeft dit immers geen impact op het resultaat voor het boekjaar. Er wordt dus geen rekening mee gehouden bij het uitsplitsen van de ontvangsten en uitgaven.

De ontvangsten en uitgaven van de 19 Brusselse gemeenten worden in hun geheel beschouwd en worden dus opgeteld alvorens ze worden uitgesplitst. Ook wordt het bedrag in € per inwoner dat aan een categorie wordt toegewezen, bepaald door de uitgaven (of ontvangsten) van de 19 gemeenten voor deze categorie op te tellen en vervolgens te verdelen door het totale aantal inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 Meer weten?

U vindt de cijfers over de gemeentelijke financiën onder het thema “Overheidsfinanciën” op de website van het BISA.