U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Juni 2018 - De ondernemersdynamiek gezien vanuit het Conjunctuuroverzicht

Juni 2018 - De ondernemersdynamiek gezien vanuit het Conjunctuuroverzicht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - De ondernemersdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ondernemersdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (januari 2015 tot januari 2018)
 

Bron: Statbel, berekeningen BISA

De ondernemersdynamiek?

De ondernemersdynamiek omvat de evoluties van de oprichtingen en de stopzettingen van ondernemingen ten opzichte van het aantal actieve ondernemingen. Een positieve waarde van de indicator betekent dat het aantal opgerichte ondernemingen groter is dan het aantal ondernemingen dat de activiteit beëindigt. Algemeen wordt een hogere ondernemersdynamiek beschouwd als positief vanuit een conjunctureel oogpunt, aangezien ze ertoe strekt de creatie van banen, de productiviteit en de economische groei te versterken.

Hoe? Deze indicator wordt opgebouwd op basis van gegevens over de maandelijkse evolutie van de Brusselse ondernemingen, via de volgende formule:


 

Wie? Alleen de btw-plichtige ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd, komen in aanmerking voor de berekening van de Brusselse ondernemersdynamiek.


Van de bruto reeks tot de geanalyseerde reeks

De grafiek toont de evolutie van de Brusselse ondernemersdynamiek (van januari 2015 tot januari 2018). De grafiek toont een deel van een langere reeks die loopt van januari 2007 tot januari 2018. In het Conjunctuuroverzicht wordt de ondernemersdynamiek afgevlakt per kwartaal. Deze afvlakking matigt de schommelingen op zeer korte termijn en toont een beeld op middellange termijn van de dynamiek. Concreet komt de waarde van de indicator van het Overzicht van januari 2018 overeen met het gemiddelde van de indicatoren van november 2017, december 2017 en januari 2018.

De bovenstaande grafiek toont twee curven:

  • De seizoengezuiverde reeks: de seizoeneffecten werden uit de lange kwartaalreeks verwijderd om de schommelingen die louter het gevolg zijn van eventuele seizoeneffecten te elimineren. Zo is het einde van elk kwartaal van een kalenderjaar minder geschikt om een onderneming op te richten dan het begin van deze periode, maar enkel als gevolg van te neutraliseren seizoeneffecten.
  • De langetermijntendens: wordt vastgesteld op basis van de seizoengezuiverde reeks en geeft de richting en het algemeen gedrag van de reeks op lange termijn aan.


De Brusselse ondernemingsomgeving is dynamischer dan tijdens het afgelopen kwartaal

Het Conjunctuuroverzicht meet de evoluties van de ondernemersdynamiek op basis van de seizoengezuiverde reeks. Het illustreert de evolutie van deze indicator, zoals andere, met behulp van pictogrammen.

De ondernemersdynamiek stijgt: de pijl is naar boven gericht. De berekende waarde van de indicator in januari 2018 (0,40 %) wordt vergeleken met de berekende waarde van de indicator in oktober 2017 (0,35 %). De oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen zijn gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal, maar daar het aantal oprichtingen van bedrijven sterker is gegroeid, stijgt de indicator.

Het gaat om een lichte stijging: de pijl is leeg. De variatie van de indicator wordt vergeleken met de mediane variatie van de reeks om er het belang van vast te stellen.

Deze stijging wordt beschouwd als positief vanuit de invalshoek van de conjunctuur: de pijl is groen.

Omgekeerd zou een sterke toename van een indicator zoals het aantal werkzoekenden worden weergegeven door een volle rode pijl die naar boven wijst.


De Brusselse ondernemingsomgeving stelt het beter dan verwacht conform de trendmatige prognoses op lange termijn

De seizoengezuiverde reeks wordt vergeleken met de tendens op lange termijn. Bijgevoegd pictogram, afkomstig van het Conjunctuuroverzicht, illustreert deze vergelijking.

De laatste waarde van de ondernemersdynamiek is lichtjes hoger dan de prognoses op lange termijn: het pictogram van het Conjunctuuroverzicht toont een punt boven de tendens op lange termijn en in de buurt daarvan. In januari 2018 ligt de waarde van de seizoengezuiverde reeks (0,40 %) immers boven wat de gemiddelde waarde zou zijn (0,37 %) volgens de trendmatige evolutie op lange termijn.

Een sterkere ondernemersdynamiek wordt als positief gezien vanuit de invalshoek van de conjunctuur: staat de indicator van de ondernemersdynamiek boven de tendens, dan wordt het verschil ten opzichte van de tendens als een positief element beschouwd, dat zich vertaalt in de groene kleur; staat de bewuste indicator echter onder de tendens, dan wordt het verschil ten opzichte van de tendens als een negatief element beschouwd dat zich vertaalt in de rode kleur.

Omgekeerd wordt het feit dat een indicator zoals het aantal werkzoekenden zich boven de tendens bevindt beschouwd als een negatief element, waardoor de kleuren worden omgekeerd.
 

 Meer weten?

Wenst u meer te vernemen over de recente evolutie van de economische activiteit in Brussel? Raadpleeg dan het Conjunctuuroverzicht van april 2018.