U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Juli 2017 - Wat schuilt er achter de nettostijging van 1 425 Brusselse jobs in 2015?

Juli 2017 - Wat schuilt er achter de nettostijging van 1 425 Brusselse jobs in 2015?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Tewerkstellings- en werknemers-dynamiek tussen 30 juni 2014 en 30 juni 2015 in het Brussels Gewest

Op de Brusselse arbeidsmarkt wordt heel wat beweging vastgesteld. Het project DynaM Reg (zie kader aan het einde van de tekst) brengt klaarheid in deze gewestelijke dynamieken.

Onderstaande grafiek geeft de bewegingen op de Brusselse arbeidsmarkt weer tussen 30 juni 2014 en 30 juni 2015. Daaruit blijkt dat achter de nettostijging van 1 425 banen op een jaar heel wat stijgingen en dalingen van het aantal arbeidsplaatsen schuilgaan (tewerkstellingsdynamiek). En de werknemersdynamiek is nog sterker dan die van de arbeidsplaatsen: vertrek op pensioen, verandering van werkgever,...
 

Tewerkstellings- en werknemers-dynamiek tussen 30 juni 2014 en 30 juni 2015 in het Brussels Gewest

 

Definities

Tewerkstellingsdynamiek

Een uniregionaal bedrijf is een bedrijf dat in één enkel gewest is gevestigd (Waals Gewest, Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Voor deze bedrijven kunnen op basis van een vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen per vestiging op twee momenten in de tijd rechtstreekse conclusies worden getrokken over jobcreaties of jobdestructies.

Een multiregionaal bedrijf heeft vestigingen in verschillende gewesten. Voor deze bedrijven kunnen op basis van een vergelijking van de tewerkstelling op twee momenten in de tijd geen conclusies worden getrokken over jobcreaties of jobdestructies. Aangezien deze bedrijven vestigingen in verschillende gewesten hebben, kan een stijging of daling van de tewerkstelling binnen die bedrijven ook te maken hebben met interne bewegingen.

Meer algemeen zullen we het dan ook over stijgingen of dalingen van de tewerkstelling hebben.

Werknemersdynamiek

De instroom en uitstroom staan voor het aantal werknemers die worden aangeworven of die een bedrijf verlaten (uniregionaal of multiregionaal). In het geval van de multiregionale bedrijven komen daar nog de interne bewegingen naar/buiten Brussel bij.

Voorbeeld: bij een multiregionaal bedrijf X (met een vestiging in Brussel en een andere in Gent) komen er tussen 2014 en 2015 in de Brusselse vestiging nul banen bij. Dit bedrijf telde op 30 juni 2014 in zijn Brusselse vestiging 100 werknemers en op 30 juni 2015 zijn dat er nog altijd 100. Over diezelfde periode zag de werknemers-dynamiek er binnen deze vestiging als volgt uit:

 • uitstroom van 5 personen (2 op pensioen vertrokken, 2 hebben ontslag genomen, 1 is ontslagen)
 • instroom van 4 personen
 • 2 interne bewegingen buiten Brussel
 • 3 interne bewegingen naar Brussel

 

De tewerkstellingsdynamiek in het Brussels Gewest

 • Tussen juni 2014 en juni 2015 zijn er in de Brusselse vestigingen dus 36 163 nieuwe arbeidsplaatsen bijgekomen.
 • Over diezelfde periode zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34 738 arbeidsplaatsen verdwenen.
 • Het verschil tussen de stijging en de daling van het aantal arbeidsplaatsen leverde tussen juni 2014 en juni 2015 een netto stijging van 1 425 banen op.

 

De Brusselse werknemersdynamiek

De werknemersdynamiek is nog sterker dan die van de tewerkstelling. Zo zijn tussen 2014 en 2015, 90 258 werknemers aan een nieuwe baan in Brussel begonnen. In diezelfde periode hebben 86 331 personen hun baan vaarwel gezegd of zijn ze die verloren. Deze vaststelling heeft een impact op het werkgelegenheidsbeleid, vooral dan wat de inschakeling op de arbeidsmarkt en de nood aan opleidingen betreft.

Ook hebben zich binnen bedrijven overplaatsingen tussen gewesten voorgedaan. Het gaat dan om interne bewegingen van werknemers binnen eenzelfde bedrijf, dat vestigingen in verschillende gewesten heeft (multiregionaal bedrijf). Deze interne bewegingen zijn evenwel minder talrijk dan de in- en uitstroom. Zo zijn 6 425 werknemers in Vlaanderen en Wallonië binnen eenzelfde bedrijf naar Brussel overgeplaatst. 8 927 werknemers die in Brussel werkten, hebben de omgekeerde beweging gemaakt. De netto overplaatsing bedraagt dus 2 502 werknemers van Brussel naar beide andere gewesten. Dit fenomeen doet zich jaar na jaar voor en de redenen ervoor zijn talrijk: delokalisatie van vestigingen, werknemer die dichter bij zijn woonplaats wil werken, overplaatsing van werknemers na opening van nieuwe vestiging, overplaatsing van een werknemer die aanvankelijk voor zijn opleiding op de maatschappelijke zetel werkte naar een vestiging in een andere gewest, federale ambtenaren die vanuit Brussel naar de gewesten worden overgeplaatst…

 

DynaM Reg is een project dat statistieken ontwikkelt over de dynamiek op de gewestelijke arbeidsmarkten. Het project wordt ondersteund door het BISA, het IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) en het Departement WSE (Werk en Sociale Economie) van de Vlaamse overheid en is een gewestelijke invulling van het project DynaM, dat op Belgisch niveau door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) van de KU Leuven wordt gevoerd. Zij staan in voor een methodologische aanpassing op gewestelijk niveau.

Op basis van de DynaM Reg statistieken kunnen de stromen op de arbeidsmarkt worden geanalyseerd, namelijk:

 • de brutodaling of -stijging van het aantal banen;
 • de in- en uitstroom van werknemers binnen de vestigingen in elk gewest en de bewegingen binnen de bedrijven die in verschillende gewesten actief zijn.


De cijfers van Dynam geven evenwel maar een gedeeltelijk beeld van de arbeidsmarkt aangezien:

 • ze op gegevens van de RSZ zijn gebaseerd en dus enkel betrekking hebben op loontrekkenden;
 • ze geen rekening houden met de gegevens over de loontrekkenden bij de lokale overheden.

 

 Wil u er meer over weten?

Toename en afname van tewerkstelling, in- en uitstroom van werknemers, bewegingen tussen gewesten,... Alle cijfers en analyses daarover staan op de website van Dynam-Belgium.

De verschillende analyses en methodologische nota's zijn ook op de website van het BISA beschikbaar.