U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / April 2019 - Tegen 2025 zal de Brusselse bevolking toenemen, maar minder dan verwacht

April 2019 - Tegen 2025 zal de Brusselse bevolking toenemen, maar minder dan verwacht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Evolutie van de bevolking van het BHG tussen 2005 en 2025 (waargenomen en geprojecteerd)

Sinds het einde van de jaren 1990 groeit de bevolking van het Brusselse Gewest elk jaar aan. Met name tussen 2007 en 2012 was er een zeer sterke groei, in die mate dat er gesproken kan worden van een demografische boom.

Tegen 2025 voorspellen de laatste demografische projecties van het Federaal Planbureau en Statbel een gematigde bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze groei ligt onder de verwachtingen van de vooruitzichten van de drie voorgaande jaren (figuur 1).

Figuur 1. Evolutie van de bevolking van het BHG tussen 2005 en 2025 (waargenomen en geprojecteerd)
verticale as: aantal inwoners (in miljoenen)

 

Bron: Statbel, Federaal Planbureau
 

Gewijzigde hypotheses

In de tweede helft van 2015 zijn veel mensen uit landen van het Midden-Oosten met humanitaire en politieke crisissen in het Gewest aangekomen om asiel aan te vragen. Aanvragers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden meegeteld in de Brusselse bevolking.

De demografische projecties die het Federaal Planbureau en Statbel in 2016 opstelden, hielden rekening met deze grote instroom, die voor de jaren 2016 en 2017 een hogere jaarlijkse groei voorspelde. De gemeentelijke bevolkingsprojecties van het BISA 2015-2025 zijn op deze demografische projecties gebaseerd.

In werkelijkheid is het aantal asielaanvragen vanaf begin 2016 aanzienlijk gedaald, naar het niveau van vóór midden 2015. Wat vaak de ‘asielcrisis’ werd genoemd, heeft dus vanuit een demografisch perspectief slechts zes maanden geduurd. Als gevolg daarvan werden de demografische projecties al in 2017 neerwaarts herzien. Bovendien voorspellen de laatste projecties van het Federaal Planbureau en Statbel in 2019 een verdere daling van het internationale migratiesaldo[1], dat ondanks alles positief blijft. Dit vermindert de omvang van de eerder voorspelde bevolkingsgroei nog verder.
 

Impact op de totale bevolking

De bevolkingsprognoses van 2016 en 2019 voorzien bijgevolg een sterk verschillende groei. Zo stelden de projecties van 2016 een bevolking van 1,277 miljoen inwoners in 2025 voorop, terwijl de projecties van 2019 slechts 1,233 miljoen inwoners voorspellen. Het Gewest zou dus in 2025 40.000 inwoners minder tellen dan verwacht. Er is dus een duidelijke neerwaartse herziening ten opzichte van de vooruitzichten waarop de gemeentelijke bevolkingsprojecties zijn gebaseerd.


Figuur 2. Evolutie van de absolute bevolkingsgroei in het BHG tussen 2005 en 2025
 

Bron: Statbel, Federaal Planbureau


Impact op de schoolbevolking

Deze neerwaartse herziening varieert naargelang de leeftijd die in aanmerking wordt genomen. Ze is vooral aanzienlijk bij jonge kinderen (3-5 jaar). Zo zou het aantal kinderen van kleuterschoolleeftijd in 2025 slechts 48.000 bedragen (projecties 2019), tegenover bijna 55.000 zoals eerder verwacht (projecties van 2016, gebruikt om de projecties van de schoolbevolking van het BISA op te stellen) hetgeen overeenkomt met een verschil van 12%. Het aantal kinderen van de basisschoolleeftijd (6-11 jaar) zou eveneens lager zijn in 2025 (90.700 tegenover 95.700, dus 5% lager). Tot slot zou het aantal kinderen van de middelbare-schoolleeftijd (12-17 jaar) in 2025 iets lager zijn dan eerder verwacht (89.100 tegenover 90.500).


Impact op het aantal particuliere huishoudens

Deze neerwaartse herziening van de geprojecteerde bevolking leidt tot een neerwaartse herziening van het aantal bijkomende particuliere huishoudens met ongeveer 17.500 eenheden. Zo zou het Gewest in 2025 iets meer dan 562.000 particuliere huishoudens tellen (tegenover bijna 580.000 volgens de projectie van 2016 voor hetzelfde jaar 2025).
 

Wat is een demografische projectie?

Een demografische projectie bepaalt de groei van de bevolking en de huishoudens op lange termijn. Ze is gebaseerd op een scenario voor de toekomstige evolutie van de internationale migratie, de interne migratie, de vruchtbaarheid, de mortaliteit en verschillende vormen van samenleven. Dit scenario wordt opgesteld op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en trends die men in bepaalde socio-economische en demografische contexten waarneemt. Hun voorspellende waarde moet worden gerelativeerd.

Wat is het nut van een demografische projectie?

Ze is een hulpinstrument om beslissingen te onderbouwen op vele gebieden, dat helpt om de debatten over de toekomst van onze samenleving te kaderen in tal van dimensies - zoals economie, mobiliteit, huisvesting, energie, verstedelijking, gezondheid, vergrijzing, milieu enz. Ze geeft echter niet het exacte aantal inwoners of huishoudens dat tegen een bepaalde termijn wordt verwacht.

 

De gedetailleerde cijfers van de laatste bevolkingsprojecties van het Federaal Planbureau en Statbel (2018-2070) zijn te vinden op de website van het BISA.

 


[1] Verschil tussen het aantal personen uit het buitenland dat zich in het Gewest heeft gevestigd en het aantal personen dat het Gewest heeft verlaten om zich in het buitenland te vestigen.