U bent hier: Home / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten op voorwaarde dat het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en de eventuele andere bronnen waarnaar verwezen wordt, als bron vermeld worden en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Door de website “bisa.brussels” en de in formatie die er wordt weergegeven te raadplegen, stemt u in met die gebruiksvoorwaarden.

Alle documenten op deze website hebben een louter informatieve waarden en kunnen bijgevolg niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Wij streven ernaar actuele en juiste informatie te verspreiden, maar kunnen geen garanties bieden wat het resultaat betreft. Wij stellen evenwel alles in het werk om de ons gemelde fouten te verbeteren.

Als u fouten opmerkt in de informatie op de website of als u ter vragen heeft over die informatie, kan u de webmaster contacteren via het contactformulier.

Links en verwijzingen

Sommige documenten op de website kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) oefent het evenwel geen technische of inhoudelijke controle op uit. Bijgevolg kan het BISA geen garanties bieden wat betreft de relevantie, actualiteit of juistheid van die externe informatie en wijst het elke aansprakelijkheid in dat verband af.

Het BISA wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte, materiële of morele schade die het gevolg zou zijn van de raadpleging of het gebruik van de website of van de informatie die ter beschikking gesteld wordt op de websites waarnaar de website van het BISA verwijst.

Als vanuit uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar deze website, raden wij u aan contact op te nemen met de betrokken webmaster, die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw verzoek wordt aanvaard.
Het BISA behoudt zich evenwel het recht voor zijn toestemming in te trekken, en dit te allen tijde.

Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is alle informatie die u vindt op of via de website van het BISA vrij van rechten.

De informatie mag gratis gebruikt worden mits de bron vermeld wordt. Wanneer voorafgaande toestemming vereist is om bepaalde informatie te gebruiken of te reproduceren, worden deze gebruiksbeperkingen uitdrukkelijk vermeld.

Als deze gegevens verder verspreid worden, wordt bovendien aan de verspreider gevraagd de beginsels van onpartijdigheid en objectiviteit na te leven. Volgens deze beginsels moeten namelijk “de statistieken (…) verspreid worden met naleving van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, professionele en transparante wijze, waarbij alle gebruikers op gelijke voet geplaatst worden.

Het beeldmateriaal op de website van het BISA is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die is vermeld in het copyright.

De reproductie van de foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden. Aanvragen voor dergelijke reproductie moeten ingediend worden via het contactformulier.

Alle rechten zijn voorbehouden en behoren exclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe, met inbegrip van de downloadbare documenten.

Gebruik van de navigatiegegevens

Tijdens uw bezoek aan deze website van het BISA verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres;
 • de datum waarop de website werd geraadpleegd;
 • de bezochte pagina’s;
 • de webbrowser;
 • de trefwoorden die gebruikt worden om de website van het BISA terug te vinden.


Die informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden en voor het beheer van de website opgeslagen en verwerkt.

Privacybeleid

De persoonsgegevens waarover het BISA beschikt, en die in het kader van de formulieren op de website worden verkregen, dienen uitsluitend om de ingediende aanvraag te verwerken.

Die informatie wordt opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de bepalingen van:

 • de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG) en van elke overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet of reglementering in België;
 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • en in alle gevallen, voor zover van kracht en van toepassing, met inbegrip van elk amendement, elke wijziging of vervanging van deze wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Overeenkomstig die bepalingen heeft u de volgende rechten:

 • uw gegevens raadplegen, wijzigen of schrappen;
 • bepaalde verwerkingen beperken of u ertegen verzetten;
 • uw gegevens in een gestructureerd, vaak gebruikt, machineleesbaar en interoperabel formaat ontvangen, zodat ze kunnen worden hergebruikt;
 • een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens bij de instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Om een van die rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier met vermelding van uw vraag.

Heeft u vragen omtrent ons privacybeleid, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van het BISA via het e-mailadres privacy.dpo[at]perspective.brussels.