U bent hier: Home / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten op voorwaarde dat het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en de eventuele andere bronnen waarnaar verwezen wordt, als bron vermeld worden en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Door de website “bisa.brussels” en de in formatie die er wordt weergegeven te raadplegen, stemt u in met die gebruiksvoorwaarden.

Alle documenten op deze website hebben een louter informatieve waarden en kunnen bijgevolg niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Wij streven ernaar actuele en juiste informatie te verspreiden, maar kunnen geen garanties bieden wat het resultaat betreft. Wij stellen evenwel alles in het werk om de ons gemelde fouten te verbeteren.

Als u fouten opmerkt in de informatie op de website of als u ter vragen heeft over die informatie, kan u de webmaster contacteren via het contactformulier.

Links en verwijzingen

Sommige documenten op de website kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) oefent het evenwel geen technische of inhoudelijke controle op uit. Bijgevolg kan het BISA geen garanties bieden wat betreft de relevantie, actualiteit of juistheid van die externe informatie en wijst het elke aansprakelijkheid in dat verband af.

Het BISA wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte, materiële of morele schade die het gevolg zou zijn van de raadpleging of het gebruik van de website of van de informatie die ter beschikking gesteld wordt op de websites waarnaar de website van het BISA verwijst.

Als vanuit uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar deze website, raden wij u aan contact op te nemen met de betrokken webmaster, die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw verzoek wordt aanvaard.
Het BISA behoudt zich evenwel het recht voor zijn toestemming in te trekken, en dit te allen tijde.

Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is alle informatie die u vindt op of via de website van het BISA vrij van rechten.

De informatie mag gratis gebruikt worden mits de bron vermeld wordt. Wanneer voorafgaande toestemming vereist is om bepaalde informatie te gebruiken of te reproduceren, worden deze gebruiksbeperkingen uitdrukkelijk vermeld.

Als deze gegevens verder verspreid worden, wordt bovendien aan de verspreider gevraagd de beginsels van onpartijdigheid en objectiviteit na te leven. Volgens deze beginsels moeten namelijk “de statistieken (…) verspreid worden met naleving van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, professionele en transparante wijze, waarbij alle gebruikers op gelijke voet geplaatst worden.

Het beeldmateriaal op de website van het BISA is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die is vermeld in het copyright.

De reproductie van de foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden. Aanvragen voor dergelijke reproductie moeten ingediend worden via het contactformulier.

Alle rechten zijn voorbehouden en behoren exclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe, met inbegrip van de downloadbare documenten.

Beleid voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens van persoonlijke aard die worden geregistreerd tijdens het gebruik van de BISA-website worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Dit houdt in dat die persoonsgegevens uitsluitend ingezameld en verwerkt mogen worden om uw informatieaanvraag te beantwoorden en in het kader van het veiligheidsbeleid.

Persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.

Het BISA verbindt zich ertoe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld.

U hebt het recht heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen, er de juistheid van na te gaan en eventuele fouten te doen verbeteren. Daartoe dient u het contactformulier te gebruiken.
Alle bijkomende informatie over de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is verkrijgbaar bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gebruik van cookies

Om het goed functionneren van deze site te garanderen worden kleine tekstbestanden naar de browser gestuurd.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie laat toe om uw voorkeuren te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken (uw taalkeuze, de grootte van de karakters en andere parameters), zodat u die niet telkens opnieuw moet aangeven.

U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen of blokkeren. Ga naar AllAboutCookies.org (in het engels) voor meer informatie. In dat geval moet u alle voorkeuren elke keer opnieuw aangeven en bestaat er het risico dat bepaalde functies niet meer werken.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de website van het BISA niet te gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden.

Elk ongeoorloofd gebruik zal worden vervolgd.